Pedagógiai alapelveink

 1. A tanulók teljes személyiségére ható, fejlesztő hatású nevelés.
 2. A komplexitás elve, amelynek alapján figyelembe kívánjuk venni, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolni.
 3. A tanulókra gyakorolt célratörő, tervszerű, többoldalú nevelő hatások biztosítása és összehangolása; az elmélet és gyakorlat, elvek és tapasztalatok összhangjának biztosítása. Fontos, hogy a fejlesztő hatás tervszerű és folyamatos tevékenységként valósuljon meg.
 4. A nevelés során egyetemes emberi értékeket közvetítünk (pl. önbecsülés, hazaszeretet, hűség, stb.), hogy azok áthassák a tanulók gondolkodását, magatartását.
 5. Biztosítani kívánjuk az egyéni és közösségi nevelés egyensúlyát.
 6. Valljuk, hogy a nevelésben a pedagógus és növendék egyenrangú félként vesz részt, de a vezető szerep a pedagógusé (a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulói aktivitás kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében).
 7. Elvünk, hogy a tanuló jogait, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, személyisége iránt bizalmat, megértést kell tanúsítani, hogy a követelmények támasztásában határozottságot, igényességet kell érvényesíteni, egyúttal lehetőséget kell adni önállóságuk, kezdeményezőkészségük, kreativitásuk kibontakoztatására.
 8. Követelményeink legyenek határozottak, igényesek, alkalmazkodjanak a tanulóifjúság neveltségi, értelmi, érzelmi felkészültségéhez, adjanak alkalmat önállóságuk, kezdeményezőkészségük, kreativitásuk kibontakoztatásához.
 9. Biztosítjuk a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában a szülőkkel (a szülői közösséggel) való együttműködést.
 10. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, de biztosítjuk a vallási, világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátítását.
 11. Gondoskodunk arról, hogy iskolánkban a tanulókat és hozzátartozóikat semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érje sem közvetlenül, sem közvetett módon.
 12. Érvényesítjük az egyenlő bánásmód elvét.

Nevelési céljaink:

Valamennyi képzési területen legfontosabb célunk az általános műveltség, tudás megalapozása, az elméleti és szakmai ismeretek átadása, olyan általános műveltség nyújtása, melyben kiemelt szerepet kap a nemzeti kultúra közvetítése.

Céljaink közé tartozik a szilárd, biztos ismereteket nyújtó, a munkába állást és továbbtanulást egyaránt biztosító ismeretek átadása, a tanulók képességeinek és személyiségének sokoldalú kibontakoztatása saját életének és egyéniségének javára. A társadalom és az egyén számára fontos, elfogadott és betartandó erkölcsi értékek elmélyítése.

Felkészítünk az alapműveltségi vizsgára, az érettségi és szakmai vizsgára.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a nálunk végző diákok iskolánkban szerezzék meg a szakmai képesítést.

A szakiskolai osztályokban egyrészt biztosítani kívánjuk a megfelelő szintű szakmai képzést, másrészt lehetővé kívánjuk tenni, hogy igénye esetén a szakiskolai tanuló az iskola nappali vagy felnőtt tagozatán folytassa tanulmányait, hogy ott érettségi vizsgát tehessen.

Célunk a tanuló képességeinek, személyiségének sokoldalú kibontakoztatása saját életének teljessé tétele érdekében, illetve a társadalom javára. Céljaink közé tartozik a szorgalom és tehetség tisztelete, illetve ezek tisztelése másokban.

Kiemelten fontosnak tartjuk:

 • a testi-lelki egészség gondozását

Olyan emberekké kívánjuk nevelni diákjainkat:

 • Akik képesek testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életvitelre.
 • Akik rendelkeznek az önképzés, a megújulás és a helyes alkalmazkodás képességével.
 • Akik tevékenységük során megfelelő önállósággal rendelkeznek és képesek a kockázatvállalás következményeivel is számolni.
 • Akikre jellemző a kötelességtudat, a munka tisztelete és megbecsülése, a tudás értékelése.
 • Akiknek gondolkodásmódjában megjelenik a családi értékek elismerése.
 • Akiket a szűkebb és tágabb haza szeretete, a társadalmi beilleszkedés képessége, a közösséghez tartozás jellemez.
 • Akik megfelelő kommunikációs képességgel, életkornak megfelelő szintű korszerű társadalmi- és természettudományi ismeretekkel rendelkeznek.
 • Akik képesek a társadalmi, gazdasági változások követésére, az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre.

A nevelő-oktató munka feladatai

Mint minden oktatási intézmény, így iskolánk is az alábbi alapvető funkciókat tartja önmagára nézve kötelezőnek:

 • a képzés és ismeretátadás,
 • az érték és normaközvetítés,
 • a készség és képességfejlesztés,
 • a szocializálás funkcióját.

A képzés és ismeretátadást, a készség és képességfejlesztést a nevelő-oktató munka oktatási része biztosíthatja elsődlegesen (de nem kizárólagosan), az érték és normaközvetítést, a szocializálás funkcióját a nevelési folyamat tudja jobban megvalósítani.

Kiemelten fontosnak tartjuk:

 • A nemzeti kultúra értékeinek megismertetését, a hagyománytisztelet kialakítását, a hazai kisebbségek értékeinek megismertetését, igény kialakítását azok megbecsülésére.
 • A nemzeti és európai identitástudat kialakítását, illetve továbbépítését. Ennek érdekében információkhoz juttatás (a napi politikai kérdésekben; tájékozódás-tájékoztatás az Európai Unió-kérdéskörben).
 • Feladatunk annak elősegítése, hogy tanulóink érzékennyé váljanak környezetük és a környezetvédelmi problémák iránt. Ki kell alakítanunk bennük a környezetkímélő magatartást.(Ennek érdekében készítettük el és alkalmazzuk az egészségnevelési és környezetvédelmi programot.)
 • A kommunikációs kultúra fejlesztése érdekében feladatunk az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés képességének fejlesztése; a vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, megvédése képességének továbbépítése; a kommunikáció szimbolikus összetevőinek, a metakommunikációnak megismertetése és alkalmaztatása.
 • A testi és lelki egészség követelménye megvalósíthatatlan az egészséges életmódra nevelés nélkül.

Fontos feladatunk tehát, hogy az egészséges életmód elsajátítására neveljük tanulóinkat.

 • Fontos feladatunk a tanulók tanulási típusának, ~ stílusának, ~ szokásainak megismerése, illetve a tanulás-módszertani ismereteknek az elsajátíttatása, az élethossziglani tanulás és önképzés igényének kialakítása.
 • Feladatunk a tanulók sikeres pályaválasztásának elősegítése.
 • Tantestületünk a fentieken kívül fontosnak tartja az érzelmi, akarati nevelést, az erkölcsi és esztétikai nevelésben rejlő lehetőségek kiaknázását.

Úgy véljük, meg kell tanítanunk diákjainkat érzelmeik feldolgozására, a helyes önértékelés mikéntjére, az önelfogadásra, a dönteni tudásra.

 • Feladatunknak érezzük annak elérését, hogy tanulóink számára természetesek, elfogadottak legyenek a következő fogalmak (illetve, hogy elfogadják ezek gyakorlatban való alkalmazhatóságát): etikus életvitel, kötelesség, lelkiismeretesség, felelősség, becsületesség, hűség, a család és közösség tisztelete, a másság elfogadása.
  • Hangsúlyos feladatnak tartjuk, hogy a művészeti oktatás lehetőségeit kiaknázva pozitív élményekhez juttassuk a tanulókat; hogy az élmények segítségével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív és kultúrált személyiséget formáljunk.

Fontos, hogy a tevékenység során a tanulók megismerjék az alkotás örömét, hogy sikerélményhez jussanak.

A nevelőmunka módszerei

Az alkalmazható eszközök, eljárások kidolgozásakor mind a hatáskiváltó, mind a személyiségformáló funkciókhoz kapcsolódó nevelési módszereket alkalmazni kívánjuk.

Fontosnak tartjuk a személyiségformáló funkciókhoz kapcsolódó, beidegződést segítő közvetlen módszereket, így a:

 • követelést
 • gyakoroltatást
 • felzárkóztatást
 • segítségadást
 • ellenőrzést
 • ösztönzést.

A közösség és önfejlesztés módszerei közül kiemelt szerepet tulajdonítunk a tanulmányi munka megszervezésének:

 • csoportbontás
 • felzárkóztató foglalkozások szervezése
 • versenyekre történő felkészítés
 • könyvtári órák tartása
 • multimédiás eszközök alkalmazása

A tanórán kívüli tevékenységek szervezésénél előnyben részesítjük az önfejlesztést szolgáló tevékenységet:

 • tanulmányi kirándulások
 • színház- és múzeumlátogatás
 • hagyományteremtő programok szervezése

 

A nevelés alapvető módszerének tekintjük a személyes példamutatást, ezért pedagógusainktól elvárjuk:

 • a kulturált kommunikációs, döntési, szervező és elemző képességet
 • a cselekvést elősegítő szituációk megteremtését
 • a helyes önértékelés, önkritikus érzék kialakítását
 • az iskola által felvállalt értékek közvetítését.

Gyors elérések

enaplo

Központi elérhetőségek

Címünk: 1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7.
googleMap
Telefon/fax: 277-8301, 276-0022
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
facebooklogo

Igazgató

Istvánfy Attila

Telefon: 277-8301

Iskolatitkárság

Imréné Zsille Viktória

Telefon/fax: 277-8301, 276-0022 (108. mellék)

Szakképző központ

Istvánfy Attila

Telefon/fax:277-8301, 276-0022 (104. mellék)

Gyógypedagógiai intézményegység

Cím:1215 Budapest, Árpád u. 1.
Telefon: 06/20-4060-450

Gyakorlati képzőhely

Csertszak Kft.
Kelemen Lajos

Cím: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.
Telefon: 277-8938, 425-2553